Rada Interesariuszy Wydziału Mechanicznego UMG

Miło nam poinformować, iż 25.06.2024 r. firma Motor Nauta została 
powołana w skład Rady Interesariuszy Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Do głównych zadań Rady należy:

  • wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy środowiskiem biznesu, otoczeniem społeczno-gospodarczym, a pracownikami i studentami Wydziału,
  • wsparcie przy dostosowywaniu oferty edukacyjnej Wydziału do aktualnych potrzeb rynku pracy,
  • współpraca przy kształtowaniu sylwetki absolwenta, definiowaniu zakładanych efektów uczenia się i opracowywaniu programów studiów oraz ich opiniowanie,
  • wsparcie w zakresie organizacji praktyk zawodowych i staży zarówno dla studentów, jak i dla pracowników Wydziału,
  • podejmowanie wspólnych inicjatyw o charakterze naukowo-gospodarczym oraz promujących Wydział i partnerów, w tym wspomagających transfer wiedzy i komercjalizację wyników badań.

 

 

umg-2
umg-1
umg-3