Porozumienie dotyczące Pomorskiego Partnerstwa na rzecz umiejętności w ramach
EU Pact for Skills


Miło nam poinformować, iż dnia 05/03/2024 r. nasza firma przystąpiła do „Porozumienia dotyczącego Pomorskiego Partnerstwa na rzecz umiejętności w ramach EU Pact for Skills” stając się tym samym jednym z Sygnatariuszy tej przyszłościowej inicjatywy.

plakat Porozumienie EU SkillsWojewództwo pomorskie, podobnie jak cały kraj, stoi przed wyzwaniami wdrażania zielonej transformacji, u podstaw której leży dekarbonizacja wynikająca z dbałości o środowisko naturalne i konieczność powstrzymania niekorzystnych zmian klimatycznych. Stoimy w obliczu potrzeby modernizacji energetyki oraz przemysłu, jaka niesie szansę na rozwój i upowszechnienie czystych, zeroemisyjnych technologii jak m.in. energetyki odnawialnej – w tym morskiej energetyki wiatrowej czy technologii wodorowych. Wdrażanie koniecznych zmian to szansa na rozwój i podniesienie konkurencyjności regionu. Wymaga to zaangażowania wielu zasobów, wśród których kluczową rolę odegra przygotowanie odpowiednio wykwalifikowanych kadr. Rozwijanie zasobów ludzkich i kompetencji dla nowoczesnej gospodarki to warunek konieczny by regionalne podmioty mogły efektywnie rozwijać się, a także by przyciągać nowe inwestycje.

Równocześnie, jesteśmy świadkami wzmacniania przemysłu w państwach Unii Europejskiej. Towarzyszy temu szereg działań na poziomie unijnym i krajowym, które mają na celu przyciąganie i rozwój inwestycji przemysłowych – co ma przyczynić się do wzmacniania europejskiego łańcucha dostaw. Szczególną rolę mają do odegrania sektory przemysłowe określone przez Unię w rozporządzeniu Net-Zero Industry Act jako strategiczne. Są wśród nich technologie związane z odnawialnymi źródłami energii, magazynowaniem energii czy technologiami wodorowymi – które również w województwie pomorskim są zidentyfikowane jako kluczowe dla wzmacniania gospodarki i innowacyjności.

Region pomorski dysponuje potencjałem, który niesie ogromną szansę w obliczu ww. wyzwań. Obejmuje on m.in. porty, przemysł stoczniowy, infrastrukturę transportową, duży przemysł, małe i średnie przedsiębiorstwa, szkolnictwo ponadpodstawowe oraz uczelnie, instytuty badawcze, a także władze samorządowe zaangażowane w procesy modernizacyjne. Istotnym zasobem Pomorza jest również mające wieloletnią tradycję otwarcie na współpracę międzynarodową ze szczególnym uwzględnieniem Regionu Morza Bałtyckiego. Ponadto, Pomorze może być dobrym przykładem dla innych w zakresie rozwijania dialogu i włączania szerokiego grona interesariuszy do rozwoju regionu. Przykładem jest m.in. działalność powołanej w 2020 roku Pomorskiej Platformy Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej na Bałtyku (dalej Pomorska Platforma Offshore) w ramach której realizowane są m.in.: przedsięwzięcie strategiczne pn. Pomorskie Centrum Kompetencji Morskiej Energetyki Odnawialnej w Rumi, Edukacyjne Targi Kariery EDU OFFSHORE WIND a także inne regionalne inicjatywy, jak np. branżowe centra umiejętności czy centra zlokalizowane na poszczególnych uczelniach.

Biorąc pod uwagę ponad krajową skalę wyzwań oraz ich uniwersalny charakter z którym mierzą się wszystkie państwa UE w trakcie transformacji energetycznej, należy podkreślić ważną rolę jaką powinna odegrać współpraca międzynarodowa. Szczególnie kooperacja w obszarze państw Regionu Morza Bałtyckiego może przynieść dużą wartość dodaną poprzez wymianę doświadczeń czy wsparcie we wdrażaniu najlepszych praktyk.

Uwzględniając ww. wyzwania i potencjał regionu, sygnatariusze niniejszego Porozumienia deklarują wolę intensyfikacji zaangażowania w działania wspierające zintegrowany rozwój kadr dla Pomorza w zakresie energetyki odnawialnej ze szczególnym uwzględnieniem morskiej energetyki wiatrowej poprzez przygotowanie i dalsze wdrożenie Pomorskiego Partnerstwa na Rzecz Umiejętności w ramach EU Pact for Skills. Celem Porozumienia będzie wzmocnienie zasobów w zakresie edukacji i rynku pracy dla rozwoju sektora energetyki odnawialnej ze szczególnym uwzględnieniem morskiej energetyki wiatrowej zidentyfikowanych jako strategiczne obszary dla realizacji neutralności klimatycznej poprzez działalność na poziomie wojewódzkim, krajowym, a także międzynarodowym w ramach współpracy w Regionie Morza Bałtyckiego. 

Podstawą Partnerstwa będzie przede wszystkim:

  • przygotowanie we współpracy z przedstawicielami przemysłu oraz MŚP koncepcji prowadzenia pomorskiego monitoringu potrzeb i inicjatyw w obszarze umiejętności oraz kompetencji dla strategicznych branż, w tym cyklicznych badań wśród podmiotów uczestniczących w pomorskich projektach na podstawie których powinny być przygotowywane odpowiednie rekomendacje,
  • identyfikacja kluczowych wyzwań i barier rozwojowych związanych z edukacją i kształceniem (szkoły ponadpodstawowe, uczelnie) oraz rynkiem pracy tzw. upskilling i reskilling,
  • wspieranie strategicznych dla województwa pomorskiego projektów w obszarze edukacji i wzmacniania kompetencji a także wspieranie identyfikacji i rozwijania innych projektów, które będą przyczyniać się do rozwijania umiejętności na rzecz zielonej gospodarki w województwie pomorskim,
  • udział w inicjatywach rozwijających dialog kluczowych interesariuszy, w tym przedstawicieli samorządu, władz centralnych, a także strategicznych branż przemysłu, ze szczególnym uwzględnieniem morskiej energetyki wiatrowej z uwagi na strategiczną rolę jaką do odegrania ma województwo pomorskie w rozwoju tej branży, (okrągłe stoły/platformy współpracy/grupy robocze),
  • rozwijanie współpracy międzynarodowej, w tym w zakresie Regionu Morza Bałtyckiego poprzez współpracę z międzynarodowymi organizacjami, m.in. siecią Współpracy Subregionalnej Państw Morza Bałtyckiego (Baltic Sea States Subregional Co-operation, BSSSC), przyczyniającej się do realizacji celów niniejszego Partnerstwa.